Danh tính kỹ thuật số

Danh tính kỹ thuật số (Digital identity) là thông tin về một thực thể được hệ thống máy tính sử dụng để đại diện cho một tác nhân bên ngoài. Tác nhân đó có thể là một người, tổ chức, ứng dụng hoặc thiết bị. ISO / IEC 24760-1 định nghĩa danh tính là “tập hợp các thuộc tính liên quan đến một thực thể”.

Thông tin có trong danh tính kỹ thuật số cho phép đánh giá và xác thực người dùng tương tác với hệ thống kinh doanh trên web mà không cần sự tham gia của người điều hành. Danh tính kỹ thuật số cho phép chúng ta truy cập vào máy tính và các dịch vụ mà chúng cung cấp được tự động hóa và giúp máy tính có thể làm trung gian cho các mối quan hệ.

 

Thuật ngữ “danh tính kỹ thuật số” cũng biểu thị các khía cạnh nhất định của danh tính cá nhân và dân sự là kết quả của việc sử dụng rộng rãi thông tin nhận dạng để đại diện cho mọi người ở định dạng kỹ thuật số, đôi khi được mặc định là đáng tin cậy được chấp nhận trong hệ thống máy tính.

Danh tính kỹ thuật số hiện nay thường được sử dụng theo cách yêu cầu dữ liệu về những người được lưu trữ trong hệ thống máy tính phải được liên kết với danh tính dân sự hoặc quốc gia của họ. Hơn nữa, việc sử dụng danh tính kỹ thuật số hiện phổ biến đến mức nhiều cuộc thảo luận đề cập đến “danh tính kỹ thuật số” là toàn bộ thu thập thông tin được tạo ra bởi hoạt động trực tuyến của một người. Điều này bao gồm tên người dùng và mật khẩu, hoạt động tìm kiếm trực tuyến, ngày sinh, an sinh xã hội và lịch sử mua hàng. Đặc biệt là khi thông tin đó được công bố công khai và không ẩn danh, và có thể được người khác (bên thứ ba) sử dụng để khám phá danh tính dân sự của người đó. Theo nghĩa rộng hơn, danh tính kỹ thuật số là một phiên bản hoặc khía cạnh của danh tính xã hội thực của một người. Đây cũng có thể được gọi là danh tính trực tuyến của một người hay một tổ chức hay đơn vị.

Các tác động pháp lý và xã hội của danh tính kỹ thuật số rất phức tạp và đầy thách thức cho công tác quản lý xã hội trong hiện tại.

Tags:
No Comments

Post A Comment