TRIỂN LÃM

Chiến dịch truyền thông nghệ thuật “Xóa mờ vết chân số” sẽ được triển lãm tại:

+ Triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế Bucharest Biennale 9 – tháng 10 năm 2021

+ Triển lãm Protect21 tại Budapest – tháng 02 năm 2022